Synth/Analog/Vintage

Arp Odyssey Rev 2 Fullsize + Sequencer

Arp Odyssey Rev 3 Fullsize + Sequencer