Akai Arturia Decksaver Elektron Nord

Akai MPC Live

Akai MPC X

Akai XR20 beat production center, beg. (Stockholm)

Arturia Drumbrute Impact

Decksaver Akai MPC Touch / Live

Decksaver Arturia Drumbrute

Decksaver Roland TR-808

Elektron Analog Rytm MKII

Elektron Digitakt

Elektron Octatrack MKII

Nord Drum 3P