Liknande produkter till EBS Classic 450 #080400131 beg. (Stockholm)

EBS Bass IQ baseffektpedal

EBS Microbass II baspreamp

EBS OctaBass Blue Label pedal

EBS Taurus Bass Combo, beg. (Stockholm)